המפרט הכללי של גנרון לגגות ירוקים ולתשתיות לפיתוח ולגינון גגות

עמוד זה נועד לשמש כמאגר מידע בסיסי של העקרונות לגינון ופיתוח גגות תוך מתן דגש על הנקודות החשובות בתכנון ובביצוע. על המתכננים ו/או המבצעים חלה החובה לבדוק ולוודא עם בעלי המקצוע המתאימים את הדרך הנכונה של ביצוע גינון ופיתוח גגות בכל מקרה ומקרה.

להורדה של העמוד כמסמך PDF לחצו כאן.

 1. הסבר כללי ודרישות מוקדמות
  • אין להתחיל את ביצוע עבודות הגג הירוק לפני סיום כל העבודות האחרות במקום ולפני ניקיון יסודי של הגג וזאת למניעת נזקים לאיטום הגג.
  • לפני תחילת העבודה יוודאו הקבלן והמתכנן שמערכת הניקוז מתאימה לעבודות הגינון וההשקיה הנדרשות בחוזה וכי מיקום מוצא הנגר מהגג אל מחוץ לבניין נלקח בחשבון וכי גג המבנה בנוי לשאת את תוספת העומסים שיהיו עליו לאחר הקמת הגג הירוק.
  • התקנת מרכיבי הגג הירוק דורשת מהימנות ומקצועיות והמתכנן יאשר את מבצעי הגג הירוק טרם תחילת העבודה ולאחר שהוסמכו לכך ע"י יבואן או יצרן מערכות הגג הירוק.
  • יש להקפיד ולבצע את עבודות הקמת הגג הירוק לפי להוראות ההתקנה של היצרן ועם המרכיבים והציוד ייחודיים שנועדו לכך. אין להחליף מרכיבי מערכת באחרים שלא שייכים לה ללא אישור היצרן והמתכנן.
  • כל עוד לא נקבע אחרת, המזמין יספק על חשבונו לפני תחילת העבודות את כל אמצעי הבטיחות הנדרשים עפ"י תקנות הבטיחות הקיימות לעבודה בגובה ואשר ידרשו לצורך ביצוע הגג הירוק, לביקורי עובדיו ומפקחיו ולתחזוקת הגג הירוק על ידי אנשיו (מעקה תקני וכדומה).
  • כל עוד לא נקבע אחרת, המזמין יספק על הגג ועל חשבונו מקור מים ומקור חשמל לגג הירוק בהתאם לנדרש בתוכנית ההשקיה.
  1. איכות ותאימות

  כל מערכות התשתית לגג הירוק יישאו אישורי יצרן לעמידותן למשך 25 שנים לפחות למגע עם ביטומן, בטון, דשנים, מיקרואורגניזם, רטיבות וכל חומר אחר העשוי להיות בקרבתן בגג הירוק לאחר התקנתן והכל לפי המצוין במפרטים וכתב הכמויות. כל המרכיבים יישאו אישורי יצרן לתאימותם הכימית למגע זה עם זה על מנת שלא תיווצר ריאקציה כלשהי ביניהם. על הקבלן המבצע למסור למזמין/למתכנן את האישורים הנ"ל לפחות 21 יום לפני תחילת העבודה. כל החלפה של מרכיב כלשהו מהמרכיבים שבהמשך במרכיב שאינו נכלל במפרט הטכני ו/או בכתב הכמויות תיעשה אך ורק בתיאום מראש של 21 ימים לפחות עם המתכנן ורק לאחר קבלת אישורו בכתב להחלפה.

    1. איטום הגג – הנחיות כלליות לביצוע בגג הירוק
     • מערכת האיטום תבוצע ע"י מתקין מוסמך ועפ"י התקן הישראלי. בביצוע איטום ביטומן, המתקין יהיה חייב להיות מוסמך לפי תו תקן 1752 חלק 2. המלצת התקן היא איטום ב-2 שכבות עבור גג מגונן, הראשונה רגילה והשניה עמידה לחדירת שורשים. האיטום יהיה איכותי ביותר וייבדק לפני תחילת עבודות הגינון עפ"י הנחיות יועץ האיטום.
     • גובה האיטום הרצוי בקירות ומעקות: 15 ס"מ לפחות מעל לגובה מצע הגינון או האגרגטים הצמודים לקיר או מעקה שסביב הגינה ולא פחות מ-5 ס"מ מעליהם כשישנה במקום דלת יציאה לגג.
     • בקירות ומעקות נמוכים יגיע האיטום לגובה של 10 ס"מ ובשיפוע גג הגדול מ-5%, לגובה של 5 ס"מ מעל גובה מצע הגינון או האגרגטים כנ"ל.
    1. הגנה על האיטום
     • יריעת לחסימת שורשים כגון "גנסטופ היילסטיק" או שו"ע:
      במידה והאיטום עשוי מביטומן שאינו עמיד לחדירת שורשים (עמידה למשך 25 שנים לפחות) או מחומר אחר החדיר לשורשים יש להניח עליו יריעה לחסימת שורשים מסוג היילסטיק בעובי 0.5 מ"מ – 1 מ"מ התואמת לדרישות המכון הגרמני אירופאי FLL ולתקן חדירת שורשים EN-13948.
      על הקבלן המבצע למסור למזמין/למתכנן את האישורי המכון FLL לתאימות הנ"ל 21 יום לפחות לפני תחילת העבודה.
      עובי מומלץ ליריעה הנ"ל בגינה אינטנסיבית כשנדרש חיבור קצוות בהלחמה יהיה לא פחות מ 0.8 מ"מ. היריעה תהיה עשויה תערובת פוליאתילן + EVA של דופון או שו"ע לצורך נוחות מירבית בהלחמות ובהתקנה סביב מתקנים, בעלת עמידות של 25 שנה בקרקע ועמידות מלאה למגע עם ביטומן. ההתקנה תהיה עפ"י הוראות ההתקנה של היצרן ועל כל שטח יריעות האיטום. על הקבלן למסור אישורי סוג היריעה כמצוין בכתב הכמויות, יבחר ע"י המתכנן בהתאם לאופי הצמחייה, הגן ועובי שכבת הגידול.
      חיבור השוליים ביריעות ייעשה בהלחמה באוויר חם בחפיפה של 10 ס"מ לפחות ולפי הוראות היצרן.
      חיבור קצוות בחפיפה אינו מאושר ע"י FLL בכל יריעה שהיא! 
     • יריעות גיאו-סינטטיות להגנה מכאנית ולאגירת רטיבות כגון "גנטקס" או שו"ע העשויות מפוליפרופילן בלבד העמיד למגע עם בטון וביטומן (לא יאושר שימוש ביריעות מפוליאסטר העלולות להינזק במגע עם בטון):
      נושאות תו תקן CE להתקנה במבנים תת קרקעיים, במאגרים ובמערכות ניקוז. שימת דגש מיוחדת תהיה לעמידותן לחדירה (CBR) ולחוזקן למתיחה לפי מפרט. משקלן ינוע בדרך כלל בטווח 800-400 גרם למ"ר ועמידותן לחדירה (CBR) תהיה ביריעות 400 גר' למ"ר לפחות 6 קילו/ניוטון, וחוזקן למתיחה לפחות 32 קילו ניוטון/מטר, הכול כמצוין בכתב הכמויות, לפי סוג הגן ומשקל שכבת הגידול והאלמנטים השונים המרכיבים את הגג הירוק ולפי בחירת המתכנן. היריעה תונח על מערכת האיטום או על יריעת חסימת השורשים במידה ותותקן (בכיסוי מלא של האיטום או שטח יריעות חסימת השורשים). חיבור הקצוות ייעשה בחפיפה של 20 ס"מ.
    1. מערכות לניקוז עודפי מים מהגג
     • המערכות תהיינה תואמות לדרישות התקן הגרמני DIN EN 13252 והאירופאי .DIN 4095
     • המערכות תספקנה חללים בנפח מתאים להולכת עודפי מים בגג אל פתחי הניקוז בגג, בקצב הנדרש בתקנים שבסעיף 10 ולמשך 25 שנים לפחות.
     • המערכות תהיינה מסוגלות לפי הנדרש, לאצור ולעכב מי גשמים ולתרום בכך לניהול הנגר העירוני ולשיפור תנאי בית גידול השורשים במערכת הגג.
     • לכל אחד ממרכיבי מערכות הניקוז יסופק מפרט שיכלול נתוני קצב ניקוז וסילוק עודפי מים בגג, מרחק סילוק המים יחושב לפי התקן האירופאי לניקוז גגות EN 12056-3.
     • המערכות תהיינה בעלות כושר התנגדות מלאה לכימיקלים, לחומצות ובסיסים טבעיים ולמיקרואורגניזם, עמידה מלאה למגע עם ביטומן וכל שאר המצוין בסעיף 2 ויסופקו עם הישורי כמצוין בסעיף 2.
    1. יריעות סינון עודפי מים מהגג
     • ליריעות יהיה תו תקן אירופאי CE לניקוז ותקן DIN EN 13252 לניקוז וסינון כולל אורך בקרקע לפי התקן של 25 שנה לפחות.
     • היריעות תהיינה עשויות מ-100% פוליפרופילן, לא ממוחטות והסיבים מחוברים זה לזה בהלחמה בחום.
      חוזק מינימלי למתיחה לפי התקן EN ISO 10319 של לפחות  kN/m7, התנגדות לחדירה CBR לפי התקן 2236 EN ISO 1 של לפחות KN 1.0, גודל חורים לפי התקן 12956 EN ISO של לפחות 0.1 מ"מ, קצב מעבר מים לפי התקן EN ISO 11058 של לפחות  70 ל/ מ² שנ' והתארכות מקס' של 45%.
     • חיבור הקצוות ייעשה בחפיפה של 20 ס"מ לפחות.
     • לא יאושר שימוש ביריעות העשויות מפוליאסטר (עשוי להינזק במגע עם בטון).
     1. שיפועי גג ירוק מומלצים
      • מינימום 2%. שיפועים קטנים יותר ידרשו התייחסות מיוחדת והתאמת שכבת הניקוז לשיפוע למרחקי סילוק המים.
      • שיפועי גג מומלצים בשטחים מרוצפים: להולכי רגל מינימום 2% ובמיסעות מינימום 2.5%.
     1. אומדני העומסים המופעלים על הגג ע"י מצעי גידול

     משקלי חתך המצע בעת אספקה לאחר השקיה, לפי נתוני אגריקל:

     גובה הערוגה (בס״מ) 20 25 30 40 50 60 80 100
     פרלייט (ק"ג למ"ר) 195 347 489 556
     טוף 0-8 (ק"ג למ"ר) 303 566 917 1270

       
     משקלי חתך המצע לאחר אספקה, בעת הצפה, לפי נתוני אגריקל:

     גובה הערוגה (בס״מ) 20 25 30 40 50 60 80 100
     פרלייט (ק"ג למ"ר) 175 209 250 320 417 470 664 556786
     טוף 0-8 (ק"ג למ"ר) 260 319 380 565 735 840 1156 1500
     • בצהוב: מתבסס על עבודת מחקר של חברת אגריקל. ניסוי בראשות פרופ' אבי שביב, מוסד הטכניון.
     • בירוק: מתבסס על הערכה שנעשתה ע"י גנרון.
     • אומדנים אינם כוללים שכבת חיפוי כגון טוף 4-8 (3 ס"מ = 30 ק"ג למ"ר).
     • משקלי אדמות ומצעים שונים למ"ק:
      אדמת כבדה רוויה במים: כ 1900 ק"ג.
      אדמת חולית רוויה במים: כ-2000 ק"ג.
      תערובת שתילה המכילה רכיבים כגון כבול, טוף, סיבי קוקוס וקומפוסט: 1000-1400 ק"ג.
     • מזמין העבודה יספק אישורים לעמידת הגג בעומסים הצפויים להיווצר עליו ע"י הגינה המתוכננת.
     • העומסים הנ"ל הם אומדן בלבד. יש לוודא אצל אנשי מקצוע את העומסים הצפויים בפועל וגם לפי צמחייה ותוספות אחרות על הגג.
    1. פתחי ניקוז המים מהגג המגונן
     • פתחי ניקוז רגילים: ברצפת הגג או במעקה בגובה הרצפה.
     • כמות פתחי הניקוז בגג מגונן: לא פחות משני פתחים בגג כשאחד יוכל להיות פתח חרום והשני רגיל. פתח חרום: לפחות 1 לגג, לניקוז עודפי מים כתוצאה מתקלה, בדרך כלל במעקה הגג, כ 5 ס"מ מעל פני הגג/איטום.
      בכל מקרה, לא פחות מהקבוע בתקן הישראלי (לגינון באדניות בנויות ובמכלי שתילה למיניהם יש להיוועץ בנושא באנשי מקצוע).
     • כל פתחי הניקוז יהיו מוגנים ע"י תאי בקרה אשר יאפשרו גישה אל פתחי הניקוז לצורך תחזוקה שוטפת, התא יהיה עפ"י מפרט והנחיות יצרן מוצרי התשתית ועם מכסה מקובע / ננעל ועמיד לרוחות ובעל מנגנון הכבדה המקשה על שליפתו מהגינה.
     • תאי הבקרה יוגנו בפני צימוח שורשים וצמחיה בקרבתם ע"י יצירת חיץ של חצץ/חלוקי נחל שרוחבו 30 ס"מ.
    1. קצב ניקוז מינימאלי של מי ההשקיה והגשמים מהגג (עפ"י דרישות התקן הגרמני DIN 4095 לניקוז):
     • על גגות: מעל 0.03 ל׳/מ"ר/שניה. מתחת לריצוף: מעל 0.003 ל׳/מ"ר/שניה. בצמוד לקירות: מעל 0.3 ל׳/מ"ר/שניה.* חישוב טווחי סילוק מים לפי תקן אירופאי:
      מרחק סילוק המים מחושב לפי התקן האירופאי לניקוז גגות BS EN 12056-3 ומקדם זרימה למי הגשם (Ψ) של 0.3 תחת 108 מ"מ גשם לשעה במשך 15 דקות על גינה בשכבת מצע גינון של 20 ס"מ ובשיפוע גג עד 15% מצע הגינון היה רווי במים 24 שעות לפני הבדיקה.
    1. הגנה על אזורים רגישים לכוחות עילוי של רוחות ולחדירת שורשים. יצירת רצועות מניעת אש
     • בכל מפגש של ערוגה עם מעקה או קיר תהיה רצועת הפרדה מאגרגטים שרוחבה 30 ס"מ. גודל האגרגטים ברצועות ההפרדה יהיה 3 ס"מ-6 ס"מ. חלוקי נחל, בהיותם חלקים יותר מאגרגטים רגילים עדיפים בגגות (להקטנת סיכוני פגיעה באיטום).
     • סביב כל אזור רגיש כמו תאי בקרה לפתחי ניקוז או מתקן הבולט מהגג כגון פתחי אוורור, עמודים, מזגנים, תפרי התפשטות וארובות תהיה רצועה כנ"ל ברוחב 30 ס"מ.
     • מניעת שריפות – שבילי "אש" פנויים מצמחיה:
      במידה והגינון יהיה מסוג אקסטנסיבי אשר מצהיב לעיתים יש צורך להתקין רצועות הפרדה ברוחב 1 מטר למניעת אש כל 40 מטר.
     • משקל חלוקים ואגרגטים :אומדן משקל רצועת הפרדה מחלוקי נחל כנ"ל ברוחב 30 ס"מ ובגובה 20 ס"מ:
      כ-100 ק"ג למ"א = שו"ע לכ-500 ק"ג למ"ר. רצועה כנ"ל אבל בגובה 30 ס"מ תהיה כבדה ב-50%.
    1. השפעת רוחות
     יש לקחת בחשבון את השפעת כוח העילוי של הרוחות בגג ובמיוחד בגגות גבוהים. שכבת הגינון והמצע ולעיתים גם האיטום חשופים לכוחות העילוי ולהשפעת רוחות באזורים הבאים בגג כדלקמן:
     • פינות הגג-השפעה חזקה במיוחד.
     • לאורך קירות וגבולות הגג-השפעה פחותה מעט מהנ"ל.
     • מרכז הגג- השפעה נמוכה יחסית.
      * השפעת כוח הרוח לעילוי תטופל בהכבדת האזורים הרלבנטיים כמתואר בסעיף 11.

    * הכתוב בסעיף זה לא ישמש כהנחיות או הוראות לביצוע! יש להיוועץ עם המתכננים והיועצים המתאימים בקשר לביצועו.

    1. מיסעות וחניות לרכב – המלצות כלליות
     • שיפוע גג מומלץ בשטחים מרוצפים: להולכי רגל מינימום 2% ובמיסעות מינימום 2.5%.
     • שכבת המצע המהודק: לרכבים במשקל עד 4 טון מומלץ מצע סוג א' בשכבה של 10-15 ס"מ, מהודק לשיעור ההידוק של כ- 98% מוד "אאשו". שיעור ההידוק יהיה בכל מקרה לפי הנחיות המתכנן. במידה ומשתמשים בהידוק במכבש רוטט,
     • יש לוודא כי הגג מתוכנן לעמוד בעומסי המכבש.
     • למשאיות במשקל עד 16 טון שכבת המצע המהודק המומלצת היא 20-30 ס"מ והידוק כנ"ל.
     • הולכי רגל: במידה ושיפוע הגג יהיה 2% ומעלה ניתן לוותר על מצעים בשטחים מרוצפים ולהסתפק בשכבת חול/שומשום של 4-5 ס"מ בלבד מתחת לריצוף.

     * הכתוב בסעיף זה לא ישמש כהנחיות או הוראות לביצוע! יש להיוועץ עם המתכננים והיועצים המתאימים בקשר לביצועו.

    1. יש לבצע את העבודות בהתאם להוראות ותקנות הבטיחות הקיימות בישראל

     
    הערה:
    המידע בעמוד זה ניתן אך ורק לצורך הסבר כללי על הגגות הירוקים. המידע לא נועד לשמש כמדריך או הנחיות לתכנון ולהתקנת גגות ירוקים. גנרון תהיה אחראית לשלמות ולתפקוד תשתיות הגגות הירוקים אך ורק במידה שכל התשתיות, תואמות זו לזו ולתנאי הגג, סופקו והותקנו על ידה או ע”י מי שהוסמך לכך על ידה ושהן מתוחזקות על ידה או ע”י מי שהוכשר לכך על ידה.